Podokręg

Powołania na VII Memoriał Jerzego Wyrobka

31/08/2020 14:24
Po przeprowadzeniu serii konsultacji szkoleniowych Komisja Szkolenia Podokręgu Lubliniec powołała Kadrę rocznika 2009 i młodsi, która w dniu 31.08.2020 r. pojedzie na Memoriał Wyrobka do Chorzowa. W konsultacjach wzięło udział 76 zawodników z czego 14 otrzymało powołanie do Kadry Podokręgu Lubliniec.

--
Komisja Szkolenia Podokręgu Lubliniec
Przewodniczący Komisji Szkolenia, Trener Koordynator
mgr Mlynek Szymon

Ważność badań:

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w art. 31.

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż określone w ust.1 lub badań psychologicznych, wymagają posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie określonych uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych od posiadania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.